تعریف نشده

     از مهم ترین مبادی نظریِ هر یک از شاخه های علوم انسانی، مبانی انسان شناختی آنست. در دانش هایی نظیر روانشناسی و مشاوره نیز نوع نگرش به انسان و ویژگی های او، تعیین کنندۀ بسیاری از قواعد و ضوابط آن هاست. تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، در پی یافتن نقش مبانی انسان شناختی با نگرش اسلامی در اصول، فنون و روش های مشاوره بوده است. بر این اساس، از میان مبانی متعدد انسان شناختی اسلامی، پنج مبنا به دلیل کاربرد و اثر زیاد آن ها در فرآیند مشاوره، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.


فارسی

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج رگه شخصیتی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی بود. به این منظور پرسشنامه NEO-FFI و پرسشنامه بار – آن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای در مورد 450 طلبه پسر سطح یک (پایه‌های دوم تا ششم) مدارس علمیه شهر تهران در سال تحصیلی 93-94 اجرا شد. برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی معدل سه ترم آخر تحصیلی طلاب مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از نوع میانگین، انحراف معیار، فراوانی، ضریب همبستگی، آزمونتی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


فارسی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای و سبک زندگی اسلامی نوجوانان است. بازی‌های رایانه‌ای، به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین ابزار تفریحی مردم، به‌ویژه گروه کودک و نوجوان، تعداد زیادی از نوجوانان را ساعت‌ها فارغ از دنیای واقعی، مجذوب خود می‌کند که با در نظر گرفتن قدرت تأثیرگذاری این رسانه نوین و ماهیت تعاملی آن و نیز پیامدهای مثبت و منفی ‌آن، ‌قابل‌توجه خواهد بود.


فارسی

اختلال افسردگی از رایج‌ترین اختلالات روان شناختی به شمار می‌آید. به همین دلیل مورد توجه بسیاری از روان شناسان و روان پزشکان قرار گرفته است. این اختلال، کارکردهای زناشویی و خانوادگی افراد مبتلا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهشی نشان داده‌اند زنان در آستانه طلاق، دوره‌های گوناگون از افزایش افسردگی و کاهش رضایت از زندگی را حتی پس از جدایی تجربه کرده‌اند. آموزش خوش بینی به عنوان مداخله درمانی به این زنان، در کنار سایر روش‌های درمانی، می‌تواند در بهبود عملکرد زنان مراجعه کننده طلاق توافقی، در زندگی فردی و اجتماعی آنان، مؤثر باشد.فارسی

در این تحقیق نگرش دانشجویان استان قم به ملاک‌های انتخاب همسر بررسی می‌شود و با ملاک‌های اسلامی همسر مناسب مقایسه می‌گردد. پرسش اصلی در این تحقیق این است که نگرش دانشجویان استان قم در مورد ملاک‌های انتخاب همسر با نگرش اسلام چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد؟ روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، پیمایشی محسوب می‌شود و به این صورت می‌باشد که ابتدا معیارهای انتخاب همسر در آیین اسلام را از متون روایی و دینی استخراج کرده و سپس با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته، فهرست معیارهای انتخاب همسر از نگاه دانشجویان تهیه و سپس رابطه این ملاک‌ها با معیارهای اسلامی بررسی شد.


فارسی

داشتن خانواده سالم، آرام و به دور از تعارض از اهداف ازدواج می‌باشد، برای دست‌یابی به این مهم باید راه‌های رسیدن به آن و موانع موجود در این مسیر را شناخت. یکی از گام‌های اساسی در رسیدن به این هدف، شناخت مهارت‌های غیرکلامی در حل تعارض همسران می‌باشد.

 این تحقیق، که یک تحقیق کاربردی – نظری است و از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده، ابتدا به تبیین کانال‌های ارتباط غیرکلامی و سپس به عوامل اساسی تعارض بین همسران اشاره شده و در ادامه با بررسی و استنباط از آیات قرآن کریم و روایات معصومینb به تبیین راه‌کارها و مهارت‌های غیرکلامی مؤثر در حل تعارض‌های زوجین پرداخته شده است.