موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت در جهت اهداف زیر قدم برمی‌دارد:


1. توسعه کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینة اخلاق و تربیت با نگرش اسلامی؛
2. گسترش فعالیت علمی در رشته هاي اخلاق، علوم تربیتی و علوم مرتبط با استفاده از ظرفیت موجود در حوزه و دانشگاه؛
3. زمینه سازی علمی برای تدوین نظام تربیتی و اخلاقي اسلام؛
4. تربیت نیروی علمی مناسب در زمینه های اخلاق و تربیت برای تأمین نیازهای کشور و جهان؛
5. فراهم آوردن بستر لازم برای هماهنگي بين نیروهای علمی فعال در زمینه اخلاق و تربیت اسلامی؛
6. همکاری با نهادهای حوزوی و دانشگاهی در جهت تقویت فعالیتهای علمی در دو رشته اخلاق اسلامی و علوم تربیتی.

فارسی