بررسی مهارت‌های غیرکلامی در حل تعارض‌های زوجین از ديدگاه آیات و روایات


  • 22 اسف, 1395
  • 0 دیدگاه
فارسی
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1394/4/7
چکیده فارسی: 

داشتن خانواده سالم، آرام و به دور از تعارض از اهداف ازدواج می‌باشد، برای دست‌یابی به این مهم باید راه‌های رسیدن به آن و موانع موجود در این مسیر را شناخت. یکی از گام‌های اساسی در رسیدن به این هدف، شناخت مهارت‌های غیرکلامی در حل تعارض همسران می‌باشد.

 این تحقیق، که یک تحقیق کاربردی – نظری است و از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده، ابتدا به تبیین کانال‌های ارتباط غیرکلامی و سپس به عوامل اساسی تعارض بین همسران اشاره شده و در ادامه با بررسی و استنباط از آیات قرآن کریم و روایات معصومینb به تبیین راه‌کارها و مهارت‌های غیرکلامی مؤثر در حل تعارض‌های زوجین پرداخته شده است.

از جمله تعارض‌های قابل توجه میان همسران می‌توان به مسائل مربوط به امور دینی، عاطفی، جنسی، اقتصادی و نیز آنچه به تعیین مرزها میان زوجین مرتبط می‌شود اشاره نمود. برای حل هر کدام از این تعارض‌ها، علاوه بر مهارت‌های کلامی، راه‌کارها و مهارت‌های غیرکلامی مؤثری وجود دارد؛

 بر اساس نتایج این تحقیق مهارت‌های ذیل در حل تعارض‌های زوجین بدست آمد، در حل تعارض‌های دینی مهارت‌های: هماهنگی بین باورها و رفتارها، اعتدال در تحقق امور دینی و هماهنگی در انجام امور عبادی، در مسائل عاطفی مهارت‌های: خوش‌خلقی، اظهار محبت، احترام و تکریم، صبر، عفو و گذشت، ایجاد نشاط، کنترل خشم و گوش دادن فعال، جهت حل مسائل جنسی نیز مهارت عفت‌ورزی، آراستگی ظاهر، ارضاء نیازهای جنسی و توجه به احکام دینی در روابط زناشویی، در خصوص تعارض‌های اقتصادی مهارت‌های: تحصیل رزق حلال، ایجاد رفاه برای اهل خانه و مدیریت امور مالی و جهت حل مشکلاهای مرتبط با مرزهای ارتباطی زوجین، مهارت‌های: ایفای نقش‌های جنسیتی و مدیریت ارتباط جمعی.

چکیده انگلیسی: 

Family, its strength, and the compatibility and peace between couples are the subjects to which have been paid much attention by the Holy Quran and the Infallibles, because having a health, and peaceful family, and a family without conflict is the aims of marriage. To achieve these aims, we should know the obstacles to them. Knowing the nonverbal communication skills between couples is one of the major steps to achieve these aims.

This study is a theoretical applied one, and a descriptive-analytical method has been used in it. At the beginning of the study, the kinds of nonverbal communication and the basic factors in the conflicts between couples have been explained. Then, studying verses of the Holy Quran and Traditions of the Infallibles, and inferring from them, the procedures and the nonverbal communication skills effective in reducing the conflicts between couples have been presented.

 Among the considerable conflicts between couples are religious, emotional, sexual, and economical ones, as well as what are related to the defining the boundaries between couples. To reduce these conflicts, in addition to the verbal communication skills, there are the effective procedures and the effective verbal communication skills, including the skills of the harmony between beliefs and behaviors, the moderation in the realization of religious affairs, and the harmony in observing the religious affairs for the reduction of religious conflicts, and the skills of good-humor, expressing love, respect and honoring, being patient, forgiveness, bringing joy, controlling anger, and listening actively for the reduction of emotional conflicts, and the skills of keeping chastity, the elegance of appearance, the satisfaction of sexual needs, and noticing religious rulings in the marriage relationships for the reduction of sexual conflicts, and the skills of providing legitimate sustenance, providing welfare for the family members, and financial management for the reduction of economical conflicts, and the skills of playing the sexual roles and managing group relationship for the reduction of the difficulties in the boundaries between couples.