1. پیگیری تشکیل مرتب جلسات هیئت امناء به منظور طراحی امور زیر ساختی؛
2. انجام مراحل ثبت فعالیت علمی، فرهنگی و اجتماعی از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
3. اقدام برای اخذ مجوز فعالیت علمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری؛
4. تشکیل دانشکده ها و گروه های علمی تربیتی؛
5. پیگیری و تنظیم امور ساختاری، شرح وظایف؛
6. تنظیم برنامه های عملیاتی معاونت های آموزش، پژوهش، فرهنگی تربیتی و اداری مالی؛
7. راه اندازی کتابخانه و پایگاه های اینترنتی.

فارسی