تعریف نشده

     از مهم ترین مبادی نظریِ هر یک از شاخه های علوم انسانی، مبانی انسان شناختی آنست. در دانش هایی نظیر روانشناسی و مشاوره نیز نوع نگرش به انسان و ویژگی های او، تعیین کنندۀ بسیاری از قواعد و ضوابط آن هاست. تحقیق حاضر که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، در پی یافتن نقش مبانی انسان شناختی با نگرش اسلامی در اصول، فنون و روش های مشاوره بوده است. بر این اساس، از میان مبانی متعدد انسان شناختی اسلامی، پنج مبنا به دلیل کاربرد و اثر زیاد آن ها در فرآیند مشاوره، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.