راه اندازی مؤسسه آموزشی عالی اخلاق و تربیت بر اساس اصول و واقعیت های زیر در دستور کار قرار گرفت:


1. كمبود محسوس منابع علمي در زمینه های اخلاق و تربیت؛
2. نياز به تهيه و به روز رساني سيستم آموزشي جامع مبتني بر تربيت ديني؛
3. كمبود نيروي انساني عالم، متخلق و مهذب تأثيرگذار در موارد اخلاق و تربیت؛ 
4. گسترش فضاي دور از اخلاق در بين جوانان و نوجوانان جوامع اسلامی توسط رسانه هاي هدفدار.
5. ضرورت تبیین معارف اسلامی در زمینه اخلاق و تربیت

فارسی