بررسی رابطه میان انگیزش و پیشرفت تحصیلی در دو گروه از طلاب سیکل و دوره متوسطه


  • 23 اسف, 1395
  • 0 دیدگاه
فارسی
نویسنده: 
رشته تحصیلی: 
دانشکده: 
تاریخ دفاع: 
1393/8/1
چکیده فارسی: 

شناخت عواملی که منجر به پیشرفت تحصیلی و مانع از افت تحصیلی می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان تحقیقات زیادی در مورد نقش مثبت انگیزش در پیشرفت تحصیلی انجام شده که همگی حاکی از آن‌اند که انگیزش در پیشرفت تحصیلی نقش مثبتی ایفا می‌کند، اما با توجه به این که تحقیق جامعی پیرامون بررسی رابطه انگیزش و پیشرفت تحصیلی و رابطه سن و پیشرفت تحصیلی و  رابطه سن و انگیزش طلاب حوزه‌های علمیه و نیز مقایسه ای میان این دو فاکتور در دو گروه سنی طلاب ورودی با تحصیلات سیکل و دیپلم، صورت نگرفته، در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی نظری انگیزش و پیشرفت تحصیلی و رابطه این دو، با پژوهشی میدانی روی800 نفر از طلاب ورودی سال تحصیلی 92-91 مدارس علمیه تحت پوشش مدیریت حوزه‌های علمیه برادران استان اصفهان که اینک در پایه دوم طلبگی مشغول به تحصیل‌اند صورت گرفت، ضمن تحلیل داده‌های به دست آمده از پرسش‌نامه مقیاس انگیزش پیشرفت تحصیلی (AMS) که جهت بررسی میزان انگیزش طلاب در نظر گرفته شده بود و محاسبه معدل یک سال هر طلبه به عنوان معیار سنجش پیشرفت تحصیلی طلاب، نتایج زیر بدست آمد:

  1. میان انگیزش و پیشرفت تحصیلی طلاب رابطه مثبت وجود دارد.
  2. میان سن و پیشرفت تحصیلی طلاب رابطه مثبت وجود دارد.
  3. میان سن و انگیزش طلاب رابطه مثبت وجود دارد.
  4.  انگیزش در طلاب ورودی با تحصیلات دوره متوسطه نسبت به طلاب ورودی با تحصیلات سیکل  بیشتر است.
  5.  پیشرفت تحصیلی در طلاب ورودی با تحصیلات دوره متوسطه نسبت به طلاب ورودی با تحصیلات سیکل بیشتر است.
  6.  رابطه میان انگیزش و پیشرفت تحصیلی در دو گروه طلاب ورودی سیکل و دوره متوسطه متفاوت است، به طوری که این رابطه در طلاب ورودی با تحصیلات دوره متوسطه بیشتر است. بنابراین حوزه‌های علمیه باید به این نکته توجه داشته باشند که برای بالا رفتن پیشرفت تحصیلی طلاب باید روی بالا بردن انگیزش آنان سرمایه گذاری کرده و در صورتی که در صدد جذب هم زمان طلبه در دو مقطع تحصیلی سیکل و دیپلم با مواد آموزشی مشترک هستند باید در برنامه ریزی‌های خود تجدید نظر کنند.
چکیده انگلیسی: 

Understanding the factors that contribute to academic achievement and prevent academic failure would be of special importance.

Up to now, much research has been done on the positive role of motivation in academic achievement all of which suggests that motivation plays a positive role in educational attainment. But considering the lack of a comprehensive study examining the relationship between motivation and academic achievement, and the relationship between age and the motivation of seminary students as well as a comparison of these two factors in two groups of incoming seminary students graduated from junior and senior high school, in this study, in addition to investigating the theoretical bases of motivation and achievement and the relationship between the two through a study on 800 students entering seminary schools in 1391-1392 SH including male students in Isfahan seminaries now in second grade, the data obtained from the questionnaire of Achievement Motivation Scale (AMS) – used to investigate the motivation of seminary students – were analyzed and the average score of each student was considered as the criterion for assessing his academic achievement, the following results were obtained:

 1- There is a positive relationship between motivation and academic achievement of students.

2-There is a positive relationship between age and academic achievement of students.

3-There is a positive relationship between age and motivation of students.

4- Motivation of students graduated from senior high school was higher compared to students graduated from junior high school.

5-Academic achievement of students graduated from senior high school was higher compared to students graduated from junior high school.

6-The relationship between motivation and academic achievement in two groups of students graduated from junior and senior high school is different in a way that the relationship is stronger in students graduated from senior high school. The seminaries, thus, should note that for increasing students' academic achievement special attention must be paid to enhancing their motivation, and if they are trying to attract students graduated from both levels simultaneously, teaching them the same materials, they have to revise their planning.