برای وصول به اهداف ذکر شده، برخی از سیاست های اصلی مؤسسه به قرار زیر است:

1. برگزاری دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اخلاق، علوم تربیتی و رشته گرایش های مرتبط همچون روانشناسی، عرفان، خانواده و تربیت مربی؛
2. تعامل با مراکز همسو در جهت پیشبُرد اهداف مؤسسه؛
3. استفاده بهینه از نخبگان و استعدادهای برتر در دو بخش اساتید و دانش پژوهان؛
4. راه اندازی و توسعه مرکز پژوهشی در رشته های مرتبط با زمینه های علمی دانشکده های تابعه؛
5. عنایت به پژوهش های کاربردی در جهت منافع جامعه اسلامی.

فارسی