فارسی

سرگرمی در اوقات فراغت با اهدافی چون استراحت، رفع خستگی، تفریح، ایجاد تنوع و تفنن، گسترش استعدادهای شخصی، شکوفایی فردی و اجتماعی انجام می‌شود. سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی دارای اهمیت و همراه با چالش‌های فراوان است؛ از مهم‌ترین این چالش‌ها ترسیم جایگاه سرگرمی در سبک زندگی انسان امروزی است. این پژوهش با در نظر گرفتن تعالیم اسلامی و با هدف حل این چالش نگارش یافته است؛ به عبارت دیگر دغدغه اصلی در این پژوهش، پاسخ دادن به این سؤال است که جایگاه سرگرمی در سبک زندگی از دیدگاه اخلاق اسلامی چیست؟