فارسی

یکی از عرصه‌های مهم زندگی بشری که بنیان و اساس جامعه به آن وابسته است نظام خانواده است. از جمله زمینه‌های مهم اختلافات زناشویی و طلاق در خانواده‌های مذهبی، روابط همسران با فامیل است. در این روابط چالش‌های اخلاقی‌ای پدید می‌آید که موجب بروز اختلال در زندگی زناشویی می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی چالش‌های اخلاقی همسران خانواده‌های مذهبی طبقه متوسط شهری در روابط متقابل فامیلی و راه‌های برون‌رفت از آن‌ها از دیدگاه اسلام پرداخته است و به لحاظ روشی از روش پژوهش کیفی، روش تفسیری و تحلیل محتوایی و روش موازنه متفکرانه استفاده کرده است.