فارسی

کارکرد خانواده  جنبه مهم محیط خانواده است که سلامت جسمانی، اجتماعی و هیجانی اعضاء آن را تحت تأثیر قرار می­دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای تاب­آوری در رابطه تصور از خدا و کارکرد خانواده است. بدین منظور 386 معلم از معلمان استان خراسان جنوبی با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای مرحله­ای انتخاب شدند.