نتايج اوليه آزمون اختصاصي ورودي 1402


  •   27 اسف, 1401
  •   اخبار
  •   
  •   0 دیدگاه

 نتایج آزمون کتبي کارشناسي ارشد سال تحصيلي 1403-1402 اعلام شد.

بنابر اعلام مسئول اداره سنجش و پذيرش موسسه نتايج کتبي آزمون ورودي 1402 موسسه براساس آيين نامه مندرج در دفترچه پذيرش که حدنصاب نمره قبولي را کسب کرده باشند در وضعيت پذيرش براي داوطلب "دعوت به مصاحبه" و براي داوطلباني که حدنصاب نمره قبولي را کسب نکرده باشند در وضعيت پذيرش براي داوطلب "عدم کسب حداقل امتياز در آزمون" لحاظ شده است.
قبول شدگان آزمون کتبي در نيمه دوم ارديبهشت 1402 براي مصاحبه علمي دعوت خواهند شد. 


ورود به لينک مشاهده نتايج
https://azmoon.ueae.ir