• آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.