قابل توجه دانش پژوهان


قابل توجه دانش پژوهان ورودي 91 به بعد

دو نمره از جلسه دفاع پايان نامه شما منوط به ارائه مقاله علمي پژوهشي يا علمي ترويجي چاپ شده يا پذيرش شده است.

مهلت ارائه مقاله نهايتا تا شش ماه بعد از جلسه دفاع خواهد بود.