فعاليت سامانه تحصيلات تکميلي در کارتابل دانشجويي


همه دانشجوياني که موفق به تصويب موضوع، طرح اجمالي و طرح تفضيلي شده اند و يا در حال ارائه موضوع براي پايان نامه مي باشند، ملزم مي باشند با مراجعه به کارتابل دانشجويي خود از "زير منوي تحصيلات تکميلي" اطلاعات خود را تکميل و ارسال نمايند، من بعد تمامي امور مربوط به پيگيري طرح موضوع تا دفاع از طريق سامانه خواهد بود.
نکته: تا موقع اعلام حذف کامل روند کاغذي اسناد خود را حفظ نمايد.