شيوه نامه تدوين پايان نامه


دانش‌پژوهان گرامی باید پایان نامه خود را مطابق شیوه نامه زیر به رشته تحریر در آورند.

شيوه نامه تدوين پايان نامه مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت

به اطلاع دانش پژوهان گرامی می رساند پایان نامه های مؤسسه اخلاق و تربیت می بایست طبق شیوه نامه جدید نگاشته شود. رعایت تمام اصول و قواعد مندرج در شیوه نامه کاملا ضروری است. در ضمن این شیوه نامه در نگاشتن طرح اجمالی و طرح تفصیلی نیز باید رعایت شود.