شيوه نامه تدوين پايان نامه


فارسی

دانش‌پژوهان گرامی باید پایان نامه خود را مطابق شیوه نامه زیر به رشته تحریر در آورند.

شيوه نامه تدوين پايان نامه مؤسسه آموزش عالي اخلاق و تربيت

به اطلاع دانش پژوهان گرامی می رساند پایان نامه های مؤسسه اخلاق و تربیت می بایست طبق شیوه نامه جدید نگاشته شود. رعایت تمام اصول و قواعد مندرج در شیوه نامه کاملا ضروری است. در ضمن این شیوه نامه در نگاشتن طرح اجمالی و طرح تفصیلی نیز باید رعایت شود.