حذف و اضافه


نیم‌سال اول:

24 تا 27 شهریور

نیم‌سال دوم:

5 تا 8 دی

دانش‌پژوه می‌تواند در هر نیم‌سال تحصیلی در مهلتی کمتر از دو هفته از شروع نیم‌سال تحصیلی، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس از دروس انتخابی خود را حذف یا با دو درس دیگر جابجا نماید، مشروط به رعایت حداقل و حداکثر تعداد واحدهای انتخابی در کل نیم‌سال تحصیلی.