حذف اضطراری


نیم‌سال اول:

از پایان مهلت حذف و اضافه تا 6 آذر

نیم‌سال دوم:

از پایان مهلت حذف و اضافه تا 17 فروردین

در موارد ضروری دانش پژوه می تواند تا 30 روز قبل از شروع امتحانات فقط یکی از دروس خود را با تایید گروه علمی تربیتی  مروبط حذف کند، مشروط بر آن که اولا غیبت دانش‌پژوه در آن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحدهای باقی مانده وی از حداقل واحدهای نیم‌سال کمتر نشود.