تجدیدنظر به نمره


بعد از ورود نمره هر درس توسط استاد مربوطه، دانش پژوه می تواند با مراجعه به سامانه (صفحه شخصی) خود طی 10 روز نسبت به نمره وارد شده  از طریق فرم موجود در سامانه، درخواست تجدیدنظر نماید.