امتحان پایان نیمسال تحصیلی


نیم سال اول: 

از 6 تا 20 دی

نیم سال دوم:

از 17 اردیبهشت تا 3 خرداد

در پایان هر نیم سال از دروس آن نیم سال ارزشیابی به عمل می‌آید.

قابل یادآوری است؛ حضور دانش‌پژوه در جلسه امتحان با در دست داشتن"کارت ورود به جلسه امتحان" مقدور است. لذا دانش‌پژوه در پایان هر نیم سال با مراجعه به سامانه (صفحه شخصی) خود بعد از ارزشیابی نحوه تدریس، فرایند آموزشی و ... اساتید، کارت ورود به جلسه امتحان را اخذ خواهد کرد

در مورد ارزیابی اساتید ذکر دو نکته لازم به ذکر است که

  • از آنجا که دعوت از اساتید حاذق بر اساس ارزیابی دانش پژوهان از ایشان است در پر کردن ارزیابی دقت فرمائید.

  • تا ارزیابی تمامی اساتید تکمیل و ثبت نگردد دریافت کارت ورود به جلسه امتحان مقدور نیست.