فارسی

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین پنج رگه شخصیتی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی بود. به این منظور پرسشنامه NEO-FFI و پرسشنامه بار – آن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای در مورد 450 طلبه پسر سطح یک (پایه‌های دوم تا ششم) مدارس علمیه شهر تهران در سال تحصیلی 93-94 اجرا شد. برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی معدل سه ترم آخر تحصیلی طلاب مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی از نوع میانگین، انحراف معیار، فراوانی، ضریب همبستگی، آزمونتی و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.