فارسی

وصول به ساحل آرامش معنویت با عبور از بستر پرفراز و نشیب معنویت‌خواهی، از تمنیات همیشگی انسان بوده است که برای رسیدن به آن رنج‌ها کشیده تا در وصال با دریای حقیقت، تن پوشی از آرامش و رضایت بر پیکره روح خسته از روزمرگی و دنیازدگی بپوشاند.