فارسی

داشتن خانواده سالم، آرام و به دور از تعارض از اهداف ازدواج می‌باشد، برای دست‌یابی به این مهم باید راه‌های رسیدن به آن و موانع موجود در این مسیر را شناخت. یکی از گام‌های اساسی در رسیدن به این هدف، شناخت مهارت‌های غیرکلامی در حل تعارض همسران می‌باشد.

 این تحقیق، که یک تحقیق کاربردی – نظری است و از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده، ابتدا به تبیین کانال‌های ارتباط غیرکلامی و سپس به عوامل اساسی تعارض بین همسران اشاره شده و در ادامه با بررسی و استنباط از آیات قرآن کریم و روایات معصومینb به تبیین راه‌کارها و مهارت‌های غیرکلامی مؤثر در حل تعارض‌های زوجین پرداخته شده است.